Informacije

Reklamacija i povrat robe

Reklamacija

Pritužbe potrošača na kvalitet proizvoda možete podneti pismenim putem u našim prostorijama u ulici Mira 33 u Subotici uz obavezan maloprodajni račun.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) BB Packaging odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Prodavac je dužan da u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Kao prodavac smo dužni da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

BB Packaging doo je odgovorna za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamnom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazla ugovoru snosi BB Packaging doo.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u BB Packaging doo, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

U slučaju odbijanja reklamacije prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču i da ga obavesti o mogućnosti rešavanja sporova vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. 

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacije izjavljuje nakon proteka zakonskog perioda od 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u našim kancelarijama na adresi Mira 33 u Subotici.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda robu.

Formular koji je neophodno popuniti u slučaju podnošenja reklamacije možete preuzeti ovde.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

Tačnost informacija

Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD).

Svi popusti se obračunavaju na maloprodajnu cenu i važe za sve vrste plaćanja.

Sve informacije vezane za porudžbenice, predračune, račune i sl. možete uvek pratiti na stranici MOJ NALOG. Link se nalazi na vrhu i dnu svake stranice sajta.

Nastojimo da opisi proizvoda, cene i slike budu što precizniji kao i da raspoloživost proizvoda bude ažurna. Međutim, ne možemo da garantujemo da su sve informacije potpune i bez grešaka.

Sve potencijalne greške su nenamerne i izvinjavamo se na eventualnoj neprijatnosti. Zadržavamo pravo na ispravljanje pogrešnih informacija i ažuriranje proizvoda u bilo koje vreme bez prethodne najave.

 

Nemogućnost isporuke od strane prodavca

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavca zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihama ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavac će pismeno obavestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu, prodavac će kupcu vratiti uplaćen novac što je pre moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.
Kada kupac izvrši plaćanje karticom putem Interneta, njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam dana nakon isporuke prodavac će izvršiti storniranje plaćanja kod banke koja je izdala karticu.

 

Povrat robe u roku od 14 dana

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu imate pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u BB Packaging doo, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. 

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće:

- popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (ili pošaljite mail na sales@bbpackaging.rs)
- pošaljite ga sa artiklom i računom
- na adresu BB Packaging, Mira 33, 24000 Subotica.
- artikal obavezno slati upakovan (troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac).

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo zahtev!

Povrat novca se izvršava u roku od do 14 dana nakon prijema obrasca za odustanak, pod uslovom da je roba vraćena u tom roku.

Formular za raskid jednostranog ugovora možete preuzeti ovde.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

 Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se reštiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi : https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrboies

 Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

 Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  •  u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovaca;
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničkom postupku;
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Mat. br.: 21844144.
PIB: 113314767.
T +381 024 229-054
info@bbpackaging.rs
Račun kod: Raiffeisenbank a.d. Beograd, filijala Subotica. Dinarski tekući račun: 265-2410310005229-25.
Podaci o kapitalu: osnovni kapital - upisan i uplaćen u iznosu od 500,00 EUR.
Registrovan i upisan u Registar privrednih subjekata sa rešenjem broj: B. D. 105411/2006.

Mi cenimo vašu privatnost. Koristimo "cookies" tehnologiju koja omogućava da sajt funkcioniše prema svojoj nameni i uz koju analiziramo statistiku poseta našem sajtu. odnosno personalizujemo reklamne sadržaje. Ukoliko se slažete sa korišćenjem ove tehnologije, izaberite opciju "Prihvatam".